Псалъэжь: Къуэшрокъуэр пIащIэри унакъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Быныр зыгъэгуфIэ, мафIэр зыгъэункIыфI. (Тебэ)

Къэплъыхъуэр

Си сабиигъуэ

Къызэджи, лъагъуэ гъэпщкIуакIэ
Си сабиигъуэм сышэж.
Дыкъамылъагъумэ дыгуфIэу,
Жыгыщхьэм дыкъегъэлъэж.
ДызэрыIыгърэ дысакъыу
Псы уэрым дызэпрыгъэкI,
«Зэ, догуэ, дыгъущыжакъым —
Тхьэмпэсым дыбгъэдэгъэт!».
Тхьэмпэтхъур къыдэхъурджауэу,
Къэмысу дыщIэгъэпхъуэж,
Ткъузарэ щыттIэгъэжауэ
Щыгъынхэр, дыщIэгъэхьэж…
Мис къыдошхыдэр ди анэр,
Къежыхьыр, дегъэгъущыж…
Си сабиигъуэм, гъунэгъур
къотIыркъри, сыкъыхешыж…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Шорэ Маринэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 25

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: