Псалъэжь: И напэм уемыплъу игу пхуилъыр зэгъащIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Дыжьын щIыIуу зэрылъэлъ. (Гуэдз)

Къэплъыхъуэр

Си псэм нобэ къелъэтыхь…

Хьэндырабгъуэ къуэлэн дахэу,
Си псэм нобэ къелъэтыхь.
Минрэ губгъуэ зэрытахэр,
СщIэркъым, нобэ нэхъ гурыхьщ!

Псым тес щIыкIэу жьыбгъэм йосыр,
Тхьэмпэ сысхэм сфIощI задищI.
Хуэдэщ, дамэхэр къимысу,
Дыгъэ бзийхэм IэплIэ хуищI.

Си псэм нобэ къелъэтыхьыр…
Си гу бампIэм жьы дехуж.
Гъэгъаимэ псэм къыздехьри,
Илъэгъуахэр къеIуэтэж…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Шорэ Маринэ, Шорэ Маринэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 170

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: