Псалъэжь: Хьэр зыщагъашхэм щобанэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Къуажыхь: Зи бын псори дзыгъуащэ. (Джэду)
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!

Лъагъуныгъэр щыIэжкъым…

Лъэр щIигъащIэу джэ макъ,
Си щIыбагъкIэ къыщоIу.
ЙокI блэкIам и тэмакъ…
Сигу къемыуэ зызощI.

Си уIэгъэ мыкIыжым,
Шыгъу щыпхуауэ мэбжьыбжь…
Сыт ухуей уэ иджыри?!
Щхьэ ухъуа уэ си ныбжь?..

Нэпсхэр уэру къыщIэжми,
СемыплъэкIыу сокIуэф.
Лъагъуныгъэ щыIэжкъым.
Лъагъуныгъэр хъуащ нэф…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Шорэ Маринэ, Шорэ Маринэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 178

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: