Псалъэжь: ЦIыхур зыщIэхъуэпсыр гугъэм къыхуеший.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Жэщым Iэтэ, махуэм лъэнтхъуий. (Жьэгу мафIэ)

Къэплъыхъуэр

Бжьыхьэм

Еша-елIауэ дунеишхуэр,
Хилъафэ хуэдэщ хуэму жейм.
ЗэIуещэр бжьыхьэм, мыжей-мышхэу,
Алэрыбгъу пIащIэ дахэкIей.

ХедыкIыр тхьэмпэ зэмыфэгъукIэ,
Хуэсакъыу щIылъэм тырепхъуэж,
«Къэушмэ…»- жиIэу хуэгузавэу,
Пшэ фIыцIэм дыгъэр къуегъэпщкIуэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Шорэ Маринэ, Шорэ Маринэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 221

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: