Псалъэжь: ХугукIэ лъэнкIапIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: ЩабэрыкIуэ мэз кIуэрей. (Iэжьэ)
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.

Бжьыхьэм

Еша-елIауэ дунеишхуэр,
Хилъафэ хуэдэщ хуэму жейм.
ЗэIуещэр бжьыхьэм, мыжей-мышхэу,
Алэрыбгъу пIащIэ дахэкIей.

ХедыкIыр тхьэмпэ зэмыфэгъукIэ,
Хуэсакъыу щIылъэм тырепхъуэж,
«Къэушмэ…»- жиIэу хуэгузавэу,
Пшэ фIыцIэм дыгъэр къуегъэпщкIуэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Шорэ Маринэ, Шорэ Маринэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 226

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: