Псалъэжь: КъашыргъитI зэрошхри бзу ишхын къыдокI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Быныр зыгъатхъэ пхъэ дакъэ хъурей. (Iэнэ)
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз

Адыгэш!

Адыгэш! Шы щхьэмыгъазэ!
Зи фэр дахэу, зи лъэр жан!
Утыкушхуэм зыщыгъазэ!
Уи къежьапIэр сыт зэман?

«Дахэ-мыжэ» пхужаIауэ
Хэт игъащIэм зэхиха?
Гъуэгу уешауэ утенауэ
Хэт игъащIэм илъэгъуа?

Къилъэтыну гур къысфIэщIу,
Уи щытыкIэм сыкIэлъоплъ,
Зэ зипчамэ, жэкIэ лъэщым,
Дихьэхауэ псори къоплъ!

АдыгэлIхэм уахуэфащэщ-
Уэ къохъуапсэ дуней псор.
Ди бгырысхэм урафащэщ-
Къыптеплъа — бохьэхур псэр!

ЩIы мывалъи, бгыи, тафи,
Пэщ пщымыхъуу утолъэт!
Си гупсысэхэр согъафIэ-
Сыптес сфIэщIу зызоIэт!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Шорэ Маринэ, Шорэ Маринэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 203

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: