Псалъэжь: Хьэвей пэтрэ лъэгущIыхьыр щIегъэху.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Къуажыхь: Зи цIэ изыIуэж мыкъурт. (КIыгуугу)
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.

ХамэщIым

Жьы къыкъуэуам къихьа макъамэр

Гуапэу си тхьэкIумэм къиубыдащ,

Си гур къилъэтыну къэныкъуакъуэрт,

Макъ къыздиIукIам сыунэтIащ.

 

Мисыр сыкIуэтэхукIэ мэхъу нэхъ IупщI,

СощIэр иджы быдэу ар сэ къысфIэмыщI.

КъысхуэмыщIэр зыщ мы щIыпIэ хамэм

Дэнэ къыздикIар а ди макъамэр?

 

Сынэсыпэм слъагъур гъэщIэгъуэнщ,

ШыкIэпшынэм еуэр зы лIыжь гуэрщ.

И цей тIэкIур хуабжьу тешхыхьащ,

ЛIыжьыр нэф хьэфизу къыщIэкIащ!

 

ЦIыхухэр блэкIт иныкъуэхэр къэувыIэт,

ТIэкIу загъэщхъти жыгъейхэр ирадзыхт,

ШыкIэпшынэр зэуэ егъэувыIэ,

Макъ гуакIуащэкIэ къыпещэ уэрэд гуIэр.

 

«Зэман бзаджэм Iейуэ дыхаулъхуэт,

Хьэзабышхуэм дэ дыкъыхуалъхуат,

Жэнэт унэу ди къурш, губгъуэ хуитхэм

Гъунэгъу бийхэм нэ къытралъхьат.

 

Ди гущIыIум щыджэгун я гугъэу

Къаруушхуэ къыдэбгъэрыкIуат,

Ди щхьэр ехьэхауэ лъагуэжьэмьпцхьэу

ДаIыгъыныр быдэу я мурадт.

 

Къэралышхуэм, дауи, къэруушхуэ

Къызэкъуихырт, и дзэхэм хэмыщIт.

ЛIыгъэ зезымыхьэ къытхэмытми,

Бийр куэдыщэт, зи, дыпэмылъэщт.

 

Сэ а зауэм сыхэхуащ сабийуэ,

Гуауэ куэд слъагъуну къысхуихуащ.

Тенджыз фIыцIэм хьэдэхэр мыдийуэ

Щыхадзэжри мы си нэгу щIэкIащ.

 

Благъэу къыздалъхуауэ си Iыхьлыуэ

Зыри мы дунейм къытемына

Ахэм я кIуэдыкIэр сэри згъейуэрэ

Си нэм нэху е нэпе къыщIэмына»

 

ЛIыжьым сыбгъэдыхьэщ гъунэгъу дыдэу,

И Iэхэр сыубыдри мыр жесIащ:

Гъыбзэр зыхуэбус а уи Хэку дыдэм

Иджыблагъэ сэри сыкъикIащ.

 

ЖесIа псалъэр щызэхихым дадэм,

И Iэпкълъэпкъыр зэщIэкIэзызащ.

Къару гуэрым къиIэта къыпфIэщIу

И Iэхэр къишийуэ, къызэфIэуват.

 

«Слъагъужьшу цIыху къикIауэ Хэкужьым, —

ЖеIэ — тхьэшхуэм къысхуимыухат,

Ауэ, щыхъукIи уи зы псалъэ закъуэр

Мылъку уасэншэу тыгъэ къысхуищIат.

 

Гугъэ гуэр дунейм щызимыIэжу,

Махуэ къысхуэнахэр езгъэкIуэкIт,

Мы гуфIэгъуэр арагъэнут зэжъэр,

СелъэIу пэтми, си пеэр сэ хэмыкIт»

 

Iэмалыншэу зы симыкъарууэ,

Си гъуэгу хуэсщIэнIауэ сытохьэж.

КъыхуащIэн зыгуэри хуэмыныкъуэу,

Дадэр гуфIэу и пIэм йотIысхьэж.

 

Дапщэ хъурэ лажьэ бгъэдэмылъу

Ди лъэпкъэгъуу зауэм хэкIуадар?

Е Iэщэншэу, зауэ Iуэхуи зырамыхуэу,

Зауэ гъуэгу мыгъуэжьхэм текIуэдар?

 

Зауи гъуэгуи къелу, щIыпIэ хамэм

Зы тедзапIэ гуэр щитIысыкIам

Хэхэс гъащIэ дыджым пэмылъэщу

Дапщэ хъурэ хэджэлыкIыжар?

 

Дагацэ хъурэ зэ Iуплъэгъуэ тIэкIур,

Я хъуэпсапIэу гъащIэ пшр зыхьар,

Хэкужь лъахэм и зы къурш уэс нэкIур

Илъагъуну къызэмыхъулIар?

 

Хэкур зыбгынахэр мыпсэуясми,

КъащIэнахэм ноби я лъым хэтщ.

И хъыбарым фIэкI зыхамыхами,

Адэжь лъахэм я нэхэр кыхуокI.

 

Гугъэр, жаIэ, ар адэжь щIэину,

Гугъэ знмыIэжыр мыпсэуж.

Дэри дыщогугъ зы дыхъужыну,

Адэжь лъахэ, дызыхуэшэсыж!

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ШэрIужь Аслъэн, ШэрIужь Аслъэн и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 162

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: