Псалъэжь: Гъусэ мыхъурэ Iэщэ мыхъурэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: МафIэм имыс, псым имытхьэлэ. (Мыл)

Къэплъыхъуэр

УкъакIуэм хьэщIапIэ

Слъагъуну сфIэфIу, си нэр къикIыу

Сыбыр щызиIэщ ныбжьэгъуфI,

ДызэщIоупщIэ дыхуеихукIэ-

Жып телефоныр хьэпшыпыфIщ.

 

Дызопсэлъэфри ар хъарзынэщ,

Ди Iуэху зытет зэжыдоIэф.

Ауэ сыт нэхъри нэхъ къэсщтэнущ-

Услъагъуу хьэщIэу къысхуэкIуэф.

 

Уэзгъэлъагъунт ди Iуащхьэмахуэ,

Шэджэм псы къелъэм удэсшэнт,

Гуэл щхъуантIэ Iуфэми зы махуэ

Зыщыдгъэпсэхуу дыIусынт.

 

Уэзгъэлъэгъунт щыдлэжьыр тафэм,

Къуршыжьхэм я щхьэм удэсшынт,

Зэнзэныпс къабзэу псы дызэфэр

Iубыгъуэ мыхъуми, уэзгъэщIынт.

 

ПхуэсщIынт хьэлIамэр къазым щIэлъу,

Лэкъумыр пщтыру пхуэзгъэжьэнт,

Лыгъурыр пIастэм егъэуауэ,

Джэдлыбжьэр, тхъупсу уэзгъэшхынт.

 

Ди хьэщIэ лъапIэм и хьэтыркIэ

Джэгушхуэ къызэхэдублэнт,

Дызэрихабзэу, дадэ сьшэ

Къэтшэнти жьантIэм дгъэтIысынт.

 

Бахъейр лэгъупым къыщхьэщихыу

ХьэщIэныш пшэрыр тедгъувэнт,

Бжьыныхум и мэр къыкIэрихыу

Шыпс зэхэщIауи дыщIыдгъунт.

 

Хъыбарым хуэдэу мы жысIахэр

КупщIэншэ хъуну сыхуэмей,

КъэпщIэнщ къеблагъи псори ахэр,

Плъагъунщ си лъахэр зэрыбейр!

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ШэрIужь Аслъэн, ШэрIужь Аслъэн и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 146

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: