Псалъэжь: Гукъеуэ зимыIэм пщIыхьэпIэфI елъагъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Ди чей цIыкIу махъсымэ изщ. (ДжэдыкIэ)

Къэплъыхъуэр

Си хэку

ЩIыналъэу щыIэм къахэщу

МыкIуэдыжыныр зи фащэ,

Гугъуехь хуэзами ерыщу

ПэщIэту фIыр зыхуэфащэ.

 

Зэнзэныпс къабзэу уипс уэрхэр

Бдзэжьей къуэлэнхэм я кIуапIэщ,

Бгым я нэхъыжь Iуащхьэмахуэ

ЗекIуэлI ерьицхэм я плъапIэщ.

 

Нарт гъавэр, хэлъу бэвыгъэр,

Уи губгъуэ хуитхэм щагъэкIыр

ЯмьпцIэжыххэу и бжыгъэр

Къущхьэхъу уи Iэщыр йохъуэкIыр.

 

ГуфIэгъуэ хъуамэ, нэхъыжьхэм

Хъуэхъубжьэр жьантIэм щаIэтыр,

Пшынэм пхъэцIычыр дежьууэ

БжэIупэ джэгум зеIэтыр.

 

Къуэ къыхуалъхуам унагъуэщIэм

Мэбагъуэ лъэнкъри, гуфIэгъуэщ,

Къуэрылъхум кхъуейплъыжькIэрыщIэ

ХуищIыну дадэ фIэигъуэщ.

 

Псэр пфIэзыхьэху тхьэIухудхэм

Я плъэгъуэ закъуэм щIэхъуэпсу,

Хуэпабгъэу лIыгъэм шагъдийхэм

ЩIалэ къуданхэр мэшэсыр.

 

ЗыпэсщI щымыIэу си лъахэ,

ФIыуэ слъагъу хэку Къэбэрдей,

БлэкIа уи тхыдэм нэхъ дахэ

Ирехъу уи къэкIуэну пщэдейр.

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ШэрIужь Аслъэн, ШэрIужь Аслъэн и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 869

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: