Псалъэжь: УмылIэмэ зылI, улIэмэ зы мащэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Зэпэзэдакъэ — уэркъ унэлъащIэ. (Пхъуантэ)

Къэплъыхъуэр

Си адыгэбзэ

Лъэпкъ щхьэхуэ-щхьэхуэу угуэшауэ,

Лъэпкъ къэс бзэ щхьэхуи Iурилъхьауэ,

Дунейри телъхьэ къахушцIауэ,

Ди тхьэшхуэм цIыхур къигъэщIащ.

 

ЗыгуэркIэ и щхьэм къимытIэсу

IэщIыб анэбзэр зыфIэхъуар

Мылъкушхуэ гуэрым лъэмыIэсу

Хэнащ, бетэмал, хъуакъым ар!

 

Лъэпкъ инхэр цIыкIухэм ятегуплIэу

ХущIокъур я бзэр Iуралъхьэну.

Iэмалыншагъэм дырихулIэу

Хуей мэхъу хамэбзэ зэдгъэщIэну.

 

Ауэ хэт дежкIи езым и бзэр,

Дахэщ, гугъу дыдэуи щрырет,

СэркIэ нэхъ дахэ адыгэбзэм

Бзэуэ хъуам зыри яхэмыт.

 

«Уи пщэдджыжь фIыуэ» — цIыху къысIущIэм,

Ар уэрэд дахэу сэ къысщохъу,

ИкIи шэчыншэу а махуэщIэм

Насып къихьыну си фIэщ мэхъу.

 

Анэдэлъхубзэ, си анэбзэ,

Си гъащIэм и къежьапIэу си бзэ,

Дунейм тетыху нэхъ мыхъуми зы бзэ,

ЩыреIу абы си адыгэбзэр!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ШэрIужь Аслъэн, ШэрIужь Аслъэн и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 1 009

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: