Псалъэжь: ЛIым я нэхъ мыгъуэм Iуэхугъуибгъу зэпеч.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Бжьыхьэ нэщэнэ, мамыжь Iус. (Мэкъу Iэтэ)
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.

ЩIакхъуэ

Хэлъу слъагъумэ, щIакхъуэ сэ куэншыбым,

СфIощI зыгуэр къытехуэ си щхьэ щIыбым.

Сыт къыщIэхъур нобэ ди цIыхубэм

Щхьэм нэхъ лъапIэр щахь пхъэнкIий идзыпIэм?

 

Зауэм, гъаблэм фэбжь къыттырадзахэм

Я уIэгъэр нэсу мыхъужа,

Сыту щIэх тщыгъупщэжа дэ ахэр,

Щхьэ апхуэдэу акъыл кIэщI дыхъуа?!

 

ЛъапIэныгъэу щIакхъуэм иIэм зы псэ

Хъункъым щыIэу щIамыгъэджыкIа,

Щхьэ ехам хугуитI ди джийм зэгъусэу,

Дыхъурэ языныкъуэр цIыху щыкIа?

 

Маржэ, цIэыхухэ, щIакхъуэр хыфIэвмыдзэ,

ЩIакхъуэм и гуэныхь пшыныжыгъуейщ.

А зы щIакхьуэм дащэ хуей гуэдз хьэдзэу

Дашцэ хуей пщIэнтIэпсу, къэбжыгъуейщ.

 

ЩIакхъуэ зиIэм и гум уэрэдыщIэ

Къыщоушыр, жаIэ щIэмыупщIэу,

ЩIакхъуэм и гуэныхьым дыпэIэщIэу,

ЩреIу ди гум куэдрэ уэрэдыщIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ШэрIужь Аслъэн, ШэрIужь Аслъэн и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 177

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: