Псалъэжь: Ныкъуэлъахъэр шыгъэкIуэрщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: Хьэжыгъэ нэкIу, дэпкъ екIуэж. (Кхъузанэ)
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ

Сентябрым и 1-м

Iуxaщ куэбжэшхуэ школым удэзышэр,

Бжьыхьэ дыгъэпсщи махуэм гур доушэ,

Гъэ еджэгъуэщIэм хуащIу мурадыщIэ,

Зыхуэзэшауэ зэхуосыжыр ди ныбжьыщIэр.

 

Псори щIэщыгъуэщ нобэрей махуэшхуэм,

Гуфэгъуэр къощ я нэгум егъэджакIуэм,

Ди щIалэхэри хъуауэ нэхъ щIалэшхуэ,

Къыпщохъу яхэмытыжу зэранщIакIуэ.

 

Хъыджэбзхэм тхьэIухуду зашэщIауэ

Зэхэтщ къащылындыкIыу я школ фащэр.

Гъэмахуэ кIыхьым зыр зым хуэзэшауэ,

Хъыбар зэжыраIэж, зэхуогумащIэ.

 

Я нэгум щIэкIыу хъуар я щыпэлъагъуу

Яхэтщ абы нэхъ цIыкIуу зы гуп дыгъэ,

Я анэхэм я Iэпэхэр яIыгъыу

Заплъыхь, ялъагъуу хъуар яфIэщIэщыгъуэу.

 

Сентябрым и пэ махуэм япэ классым

Дашащ дэтхэнэри, чэзур къыщысым,

ДиIахэр егъэджакIуэу япэ классым

Ди нэгум фIыкIэ щIэпц нобэр къыздэсым.

 

ЦIыху егъэджэн IэщIагъэ зыхуэхъуахэм,

Фыузыншэну сытым дежи сыфхуохъуахъуэ.

Япэ уэзджынэр къызыхуеуэ цIыкIухэм,

Я бжыгъэм гъэ къэсыхукIэ хрырехъуэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ШэрIужь Аслъэн, ШэрIужь Аслъэн и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 201

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: