Псалъэжь: Дунейр зыгъэнэхур зы дигъэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Зи пэр папцIэ, зи кIэр гъуанэ. (Мастэ)

Къэплъыхъуэр

ЛIыжь сымаджэр

ЛIыжь сымаджэр хэлъщ, мэщэIу,

И псэр къоныкъуэкъу,

ПкIэунащхьэм емызэшу

Жьынду макъ къыщоIу.

 

ЛIыжьыр Iэджэм йогупсысыр,

Куэд щIокIыж и нэгу.

КъыгуроIуэр и кIэм нэсу

Зэрыхъуар и гъуэгу,

 

Сыт тхуэщIэн, дыIэмалыншэщ.

Псоми щIэлъщ ди нэгу,

Иритакъым кIэухыншэу

ЗэкIэ зыми гъуэгу.

 

Абы хэту, зэ аргуэру

Жьынду макъыр къоIу,

ЛIыжьыр тIэкIуи къэуIэбжьауэ,

Макъыр зейм йолъэIу:

 

— ЙджыпступцIэ Iэпэр пIыгъыу

Къашэ жамыIам,

Ягъэ кIынкъым, зэ увыIи,

Моуэ тIэкIу текIуэт.

 

Зейм унафэр кIуэжи жеIэ:

Бэлыхь ухэмыт,

Сэ сынокIуэри езыр,

Мисыр, гъуэгу сытетщ!

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ШэрIужь Аслъэн, ШэрIужь Аслъэн и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 175

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: