Псалъэжь: Мыгъуэм и кIапсэр бейм егъэлажьэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Къуажыхь: Ептмэ, къозыт, къуитмэ, берычэт. (Жэм)
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.

ЛIыжь сымаджэр

ЛIыжь сымаджэр хэлъщ, мэщэIу,

И псэр къоныкъуэкъу,

ПкIэунащхьэм емызэшу

Жьынду макъ къыщоIу.

 

ЛIыжьыр Iэджэм йогупсысыр,

Куэд щIокIыж и нэгу.

КъыгуроIуэр и кIэм нэсу

Зэрыхъуар и гъуэгу,

 

Сыт тхуэщIэн, дыIэмалыншэщ.

Псоми щIэлъщ ди нэгу,

Иритакъым кIэухыншэу

ЗэкIэ зыми гъуэгу.

 

Абы хэту, зэ аргуэру

Жьынду макъыр къоIу,

ЛIыжьыр тIэкIуи къэуIэбжьауэ,

Макъыр зейм йолъэIу:

 

— ЙджыпступцIэ Iэпэр пIыгъыу

Къашэ жамыIам,

Ягъэ кIынкъым, зэ увыIи,

Моуэ тIэкIу текIуэт.

 

Зейм унафэр кIуэжи жеIэ:

Бэлыхь ухэмыт,

Сэ сынокIуэри езыр,

Мисыр, гъуэгу сытетщ!

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ШэрIужь Аслъэн, ШэрIужь Аслъэн и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 178

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: