Псалъэжь: Жыгыр здещIэмкIэ мауэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Ди къуэкГий уэс досэ. (Щхьэл)
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…

КВН

ДжэгукIэ дахэщ КВН-кIэ зэджэр,

ГушыIэу къыщаIэтым купщIэ хэлъщ,

Сочи къалэшхуэм и утыку телъыджэм

ЩызэхагъэкI: акъыл жанагъкIэ хэт нэхъ лъэщ?!

 

ДжэгукIэ дахэщ КВН-кIэ зэджэр,

Хы фIыцIэ Iуфэм хьэщIэхэр и куэдщ,

Бысым къалэныр цIыхухэр къыхураджэу

ЯгъэзэщIэну ермэлыхэр хэтщ.

 

«Хьэуэ ар хъункъым», къаподжэж къэзакъхэр

Мыр дэрщ зи къалэр фэ гугъу зевмыгъэхь,

ЗыщыдгъэпсэхукIэ хъуауэ ди хэщIапIэ,

Гъэмахуэ хъуам ди цIыхухэр къызэрохь.

 

Хъуэрыбзэ дахэ гуэрхэр зыпадзыжу,

Дэри ди лъэпкъ джэгукIэ къыддокIуэкI.

Си хъуэр абыхэм япэздзыжу,

Утыку ситыну синэ къокI.

 

ГушыIэ дахэ яхэздзэнти,

Зы уэрэдыжьи яжесIэнт,

Лъэпкъ хабзэ и гугъу яхуэсщIынти,

Си лъэгу, зэ мыхъуми, щIэзгъэплъынт.

 

СадэгушыIэу яжесIэнут,

Бысым къэфлъыхъуэу фымыпэкIу,

Гугъу дехьми зыхущIэдгъыхьэнут,

Хамэхьэр зэ фикIам утыку.

 

Ауэ щынэскIэ Iуэхур тхыдэм,

ГушыIэр зэуэ сIэщIохуж.

Екъуз зыгуэрым си гур быдэу,

Гукъыдэж лъэпкъи симыIэж.

 

ГушыIэ хэлъу ухуейм жыIэ,

Ухуейм уи фIэщу тхьэ щыIуэж,

Зигу къыпщIэмыгъум сыти жеIэ,

Ауану гущIэм къыподжэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ШэрIужь Аслъэн, ШэрIужь Аслъэн и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 182

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: