Псалъэжь: Атэкъынэр зи вакъэпс, къэсыр зытеухь.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: Дагъэжь цIыкIу гъуанибгъущ. (Щхьэ)
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.

Гукъеуэ

ТIэкIу зэрана сабийм

И анэр мащIэу теухьащ,

Зил уза цIыкIум асыхьэтым

Гъынанэ макъ иришэжьащ.

И Iэр аргуэру игъэдалъэу

«ЗэтепIэ уи жьэр, цIутI жумыIэ»

ЖызыIа анэм сыхуеплъэкIри

ЗгъэщIагъуэу сэ сегупсысащ:

«Жэм лъакъуэм шкIэ иукIкъым»

ЖаIэу, адыгэм диIэщ зы псалъэжь.

Сабийм и анэр теухьами,

Абы лажьэшхуэ къемыкIын,

Гъыжыну хуит ямыщIыжами,

Гурымыхь «хабзэм» ар къелынщ.

Апхуэдэ къохъу, ар гъэщIэгъуэнкъым,

Ауэ цIыхубзым жиIа псалъэм

Сэ куэд си нэгу къыщIигъэхьащ,

Си лъэпкъ тхьэмыщкIэм лъыса лейхэм

СлъэмыкIыу сэ сегупсысащ.

Ижь-ижьыж лъандэрэ дунейм

ЩокIуэкI мыувыIэу лъэпкъ зэзауэ-

ГъэрыпIэм ирегъэувэ зыр адрейм,

ЕгъэпщылI, иIыгъщ къузауэ.

Лъэпкъышхуэм ящI тегушхуэгъуафIэ

Нэхъ цIыкIухэр хуейуэ хаутэн,

Адэжь щIыналъэм хуимытыжу,

Я цIыхухэр ящI зэхэзехуэн.

Апхуэдэ зауэ хэмытауэ

Лъэпкъ цIыкIу тетакъым мы дунейм,

И хэку иужэгъуу хыфIидзауэ?

Яхэткъым ахэм зы къудей

КъыщIытхуищIар къыджимыIами

Ди тхьэшхуэр дэ къытхуэупсат:

Си лъэпкъыжь уардэм хуэфащэжу

ЩIыпIэ дахащи къытлъысат.

Жэнэт унапIэу ди хэку дахэм

Къехъуапсэр куэдт — ди хъуреягът,

ЩIыналъэр зейм щихуэну гу

Зэмани псэхуи имыгъуэтт.

Зэм Кърым хъаныр къежэжэнт,

Зэми тыркудзэр къыттеуэнт.

Дэнэ лъэныкъуэ къимыкIами,

Бий гуэрхэр къыдэбгъэрыкукIуэнт.

Сыт хуэдиз лIыгъэ пхэмылъами,

Псэм емыблэжхэр уи куэдами,

Лъэпкъышхуэм гугъущ упэщIэтын,

ЗылI быну хуейщ узыкъуэтын.

ИтIани Хэкур щыпхъумэжкIэ

Къыпхелъхьэ тхьэм къару мыкIуэщI,

Захуагъэм ущIэбэну ущыхейкIэ,

Уи мыгугъам упегъэлъэщ.

ДищI едмытын тхузэфIэкIами,

Мылъку мащIэ ахэм тфIамыхьа

Къару мыцIыкIу пэщIэдгъэувами,

ЦIыху мащIи гъэру тфIамыхуа

ХэкIыпIэ лъыхъуэу ди нэхъыжхэм

Гъунэгъу ищхъэрэр къыхахат,

Пэжыгъэм тету здэпсэунхэу

ЗэгурыIуауи щытыгъат.

Iэ хуашияр къэзыубыдам

Ди дзыхь дэ псомкIи едгъэзат,

Шынэхъыжь хьэлу къытщыжыну

ГугъапIэ инхэр диIэ хъуат.

Ар дыдэм тету быдапIэжьхэр

Ди хэкум куэду къиуват,

Дахьумэн хуэдэу къэзакъыжьхэр

Ахэм и кIуэцIым дэтIысхьат.

Абдежхэрауэ к]ыщIэкIынщ,

Тхьэм ещIэ, хэт ар ищIэжын,

Хамэхьэр къакIуэмэ, унэхьэр

Унэншэ хъууэ къыщежьар,

Е «бгъэкIэсамэ шым лъхукъуэлIыр,

Уанэгур пфIещтэ», щыжаIар…

Илъэс пщIы бжыгъэхэр кIуэтэху

Нэхъыжьым бжьыпэр еубыд,

ФIэмыфIу ар зихъунщIэ пэтми,

Къарур нэхъыщIэм хуримыкъу

«Псалъэ зэттахэм къемызэгъo

КъыдэпIэцIэр, хъункъым, зэ текIуэт»

Фи лъэпIкъ псалъэжым зэрыжиIэу,

Мис дэ езыми пащIэ ттетщ,

ЖиIэ зэпыту, Iэщэм епхъуэу,

Къарууэ иIэр зэхуихьэсрэ

И Iуэху езым зэрихуэжыну

Захуагъэм куэдрэ щIэбэнащ.

ЛIэпкъ бын нэхъыфIхэм я псэ куэд

А Iуэхум щхьэкIи ятыфащ.

ЛъыкIпсыкI ящIар мымащIэ пэтми,

Зауэм кIэ гуэр имыгъуэта,

Дымыбгынауи ди щIыналъэр

Псэхугъуэ гуэр къыдамыта.

А псом яужькIи къыдащIар,

Ди тхыдэм и къекIуэкIыкIар

ЖытIэну нобэр къыздэсам

Дыхуимытыжу къекIуэкIащ.

Сабийм и анэм а жриIам

А псор си нэгу щIигъэкIыжащ.

Зэман блэкIам и Iэужь бзаджэм

ИщIащ си лъэпкъыр икъухьа,

Хьэзаб, гугъуехьу игъэвам

Къысщохъу ар нэхъри ипсыхьа…

Иджы ди нобэр дэ тфIэфIщ,

КъэкIуэнум дэ худощI гугъэфI,

Хэкужьым исми, ар хэхэсми,

Дызыo Iэхъуэпсыр псори зыщ:

Адыгэу хъуар зы дыхъужын,

Ди адыгэбзэр тхъумэжын

Лъэпкъ зауэ зэи щымыIэн,

ЦIыху псори зэшу дыпсэун.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ШэрIужь Аслъэн, ШэрIужь Аслъэн и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 253

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: