Псалъэжь: Бадзэ и дзапэ узылъэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Зызымыгъазэу мэзым щIэкI. (Фочышэ)

Къэплъыхъуэр

Гъатхэ

ЩIымахуэ псом дунейм зигъэпсэхуауэ,
Доушыр гъатхэм, къэруущIэ къыхыхьауэ,
Псэущхьэм щIэжьей цIыкIухэр къащIэхъуауэ,
КъыхокI гъавэщIэр, бэв нэщэнэу зишэщIауэ.
Пхъэщхьэмыщхьейхэм хуабагъэ зыхащIауэ,
КъотIэпI дыгъэ бзийр зылъэIэсыр гушхуауэ,
Мес хуэрэджейр япэ гъатхэ нысащIэу
ЩетIагъэ и фащэр, псом япэ ищауэ.
КIэлъокъу балиейр, къыщохърк хэжеяуэ
Си фащэр нэхъ Iейкъым ууейм нэхъ, жиIауэ.
ЧыцI цIыкIухэр мэджэгу, мывэ джейм дэлъеяуэ,
Къаз шырхэр йосых, псы Iэрышэм хыхьауэ.
Сабийм щыгъын Iуву щыгъахэр щидзауэ,
ПщафэцкIэ иIыгыц джэду шыр, къиубыдауэ.
И ныбэ из хъухукIэ шэ быдэу ефауэ,
ШкIэ цIыкIум къежыхь, и кIэр задэу исауэ.
Зы щIалэ, хъыджэбзым гъунэгъу зыхушцIауэ
Зыгуэрхэр жыреIэ щэху дыдэ зищIауэ.
Гъунэгъухэм щыщ Iуэрым прсьэгъубжэр Iуихауэ,
Макъамэр егъэIу, патефон щIигъэнауэ.
А псом сакIэлъыплъу мы си гур хэхъуэху
Дунейм и къежьапIэр гъатхэпэу къысщохъу,
Шэч хэлъкъым дахагъэу ди гъащIэм хэтыныр,
Епхащ гъатхэ махуэм, дунейм и къэкIуэныр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ШэрIужь Аслъэн, ШэрIужь Аслъэн и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 370

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: