Псалъэжь: Удзыр къыщыкIым щахъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Быныр зыгъатхъэ пхъэ дакъэ хъурей. (Iэнэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

«Фызигъусэщ». ШэрIужь Аслъэн

"Фызигъусэщ", ШэрIужь Аслъэн, 2011

«Фызигъусэщ», ШэрIужь Аслъэн, 2011

ШэрIужь Аслъэн и япэ тхылъ «Фызигъусэщ» жыхуиIэр къипхыфынущ. Мы тхылъым усэ зэмылIэужьыгъуэ куэд щызэхуэхьэсащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я тхылъхэр, ШэрIужь Аслъэн, ШэрIужь Аслъэн и тхылъхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 293

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: