Псалъэжь: Куэд жызыIэ нэхърэ куэд зыгурыIуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Дзэпкъыбэ-тIэхъуэрей. (Мажьэ)
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…

ЦIыху исоми ямыщIэ и щэхухэр къафэбзэм…

***

ЦIыху исоми ямыщIэ и щэхухэр къафэбзэм,

Ар IэкIуэлъакIуэу егъабзэ Щэмырзэм.

Бзэр зэраIуатэр Iэплъэпкъщи зешэщIыр,

Мэлъейр зэм къурш бжэну, зэм уэгум зеIэтыр.

Зэми зи дамэр къута къыу хужышхуэу

Къохуэх щIым хиIулIэу уи гур хигъэщIу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ШэрIужь Аслъэн, ШэрIужь Аслъэн и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 199

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: