Псалъэжь: Дзэр Iуришхэн къудейкъым, дахагъэми щыщщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Къуажыхь: IэфIыр зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэIэфI. (Шыгъу)
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.

АнэшхуитI (ШэрIужь Аслъэн )

Къыхохуэ куэдрэ сэ си пщIыхь
БлэкIа зэманхэр, сабиигъуэр,
ЩIэрыщIэу си гум къыщекIухь
СыщызекIуахэм си щIалэгъуэм.

ЩIокIыж си нэгум си цIыкIугъуэм
Уи куэщI си анэ сыщисар
Хэлъами сытым деж ткIиягъэ
Адэм и псалъэу зэхэсхар.

А псоми я гущIыIу къысфIокIуэ
Си анэшхуитIым я IэфIагъ
Адэшхуэ къадэгъуэгурыкIуэу
Дэмытыжами я щIыбагъ.

Фызабэ псалъэр къамылъыхъуми,
А тIуми гъусэ къахуэхъуат
Зауэм и хабзэр тепщэ щыхъум
НысащIэу тIуми зыхащIат.

Насып щIэрыщIэу къызэлъыхъуэу
ЩыIэщ ежьэжми къезыгъэкIу,
Абыхэм яфIэтщын къэтлъыхъуэу
Къалэн къэтщтэныр сфIэемыкIущ.

Си анэшхуитIыр зым фыхуэдэу
Фи бынхэм гъащIэр тыхь хуэфщIащ
Къэфлъхуахэм дэри дыхуэвгъадэу
ФлъэкI къэвмыгъанэу къытхуэфщIащ.

Влэжьахэр хъуакъым лъэужьыншэ
Фи жьэгу иджыри мафIэ дэлъщ
Дыпсэуми, нобэкIэ фэрыншэу
Фи лъагъуныгъэр ди псэм хэлъщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ШэрIужь Аслъэн и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 105

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: