Псалъэжь: ЗыхуэщIыжын ↖
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Зил IэфIу, зил шыпс. (Джэд)
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз

«Адыгэ псалъэ»

НэхъапэIуэм «Ленин гъуэгу» газетым
ЩыщIэздзащ уи тхыгъэхэм седжэн
«Гъуэгур» гурыIуэгъуэт ауэ «Ленин»
СщIэртэкъым абы щIыхуейр щIыгъун.

Гъэхэр блэкIыурэ зехъуэж дунейм,
Хабзэм хопщэфIыхь тетыгъуэр зейр.
Къемызэгъыу ялъытар дыгъуасэ
Хабзэ хъуауэ нобэ драгъасэ.

Мызэ-мытIэу уи цIэр яхъуэжами,
Лъэпкъым ухуэпэжу укъэнащ,
Къэрал хабзэр дэнэ ямышами,
Адыгэбзэм уи Iуэху теухуащ.

Тхыдэм и пэжынIэр къэптIэщIыжу,
Уэ ди пащхьэм нобэ къыболъхьэж,
Икъухьа лъэпкъ бынхэм я лъэужьыр
Дэнэ щIыпIи къыщыболъыхъуэж.

Нобэрей ди гъащIэм теухуауэ
Гу лъытапхъэу зыри блумыгъэкI,
Адыгэбзэм ар къибгъэтIэсауэ,
Махуэ къэскIэ къытхудыбогъэкI.

Жьыми щIэми хуэгъэзащ уи псалъэр,
Къэхъукъым Iуэху уэ мыхьэнэ зумыт.
Лъэпкъым утхупсэу «Адыгэ псалъэ»,
Уэ ущIимыджыкIыу зы цIыху тхыремыт.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ШэрIужь Аслъэн и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 327

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: