Псалъэжь: Хъуэн зимыIэр и дыщ кIуэжри хъуэн къихьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Хьэлъэ темылъу бом щIэмыхьэ. (Бжэмышх)

Къэплъыхъуэр

Адэшхуэ

Хэти,
Адэшхуэ жаIэу щытым,
Ар лIыжь жьакIэхуу дэ
къытфIощI.
Ауэ ди блыным фIэлъ
сурэтым
Зы щIалэ цIынэ дыдэ
къощ.

Ар и адэжу сэ си адэ
Зи щхьэр тхъуам
Хъунукъым уи фIэщ.
СыбгъэдокIуатэ, жысIэу
«Дадэ»,
Къызэрыдитыр гъащIэр
зэщ.
А зэм уи Хэкур
пхъумэжыну
Уэ Iэщэр пIыгъыу
гъащIэр птащ.
Ар сэ си дежкIэ фIьицIэ
ину,
Ух лъэпкъ имыIэу
къысхуэнащ.
Сэ уэ уи IэплIэ
симысами,
ПлъэкI къэбгъэнакъым
къысхуэпщIэн.
Адэшхуэ зиIэм
сехъуэпсами,
Сыухакъым уэркIэ
сыгушхуэн.
Дадэ, иджыри бий етауэ
Ди Iуэху нэ IейкIэ
къеплъыр куэдщ.
Чэзур сэ нобэ
къыслъысауэ
Къэрал гъунапкъэм
сыбгъэдэтщ.
ИкIи Iэ фIейкIэ ди
Iуэху пэжым
Зэгуэр бий бзаджэр
къеIусам,
Уэ уэщхь сыхъунщ си дадэу
симыIэжым —
СыкъикIуэтынкъым
гъащIэр стам!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ШэрIужь Аслъэн, ШэрIужь Аслъэн и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 212

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: