Псалъэжь: Зэзри зи хущхъуэ щыIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: НатIэрыдз, лъэрыдзын, уеуэ пэтми, мыуз. (Топ)

Къэплъыхъуэр

НысащIэ хъуэхъу

Уэ нобэ уи махуэщ, си Дахащэ!
ЩытIагъэ нэхъ дахэу щыIэ фащэр!
Уэ нобэ унагъуэщIэ уохьэ,
Уэ нобэ гъуэгущIэ утохьэ.
Хабзэ дахэкIэ къэхъуауэ ухъыджэбзщ.
Насып-гуфIэгъуэ икъукIэ пхуэфэщэпсщ.
Хьэл-щэн дахэкIэ гъэнщIа си пщащэ!
Уэ сыткIи гъуэгу дахэщ пхуэфащэр!
Уэ напIэзыпIэм утфIэхъуащ нысащIэ!
Уэ екIуэкIынущ нобэ уи нысашэ.
Къоубзэ-къобзэрабзэ мы дунейр!
ГущIитI зэгъусэрщ нобэ махуэр зейр!
Убыд, щауэщIэ, быдэу абы и Iэр!
Уэ, щIалэ хахуэ, нобэ зумышыIэ!
Ар уэ уи плъапIэщ! Ар пхуэхъуащ щхьэгъусэ!
ЕфхьэкIыну сохъуахъуэ мы гъащIэр зэгъусэу!
Бгы лъагэ уардэхэм ещхьу фызэкъуэту!
ГукIэ псалъэншэуи фызэрыгъуэту!
Зым и дуней еплъыкIэм адрейр щхьэрымыбакъуэу!
Зыр щыпсалъэм адрейр щэхуу едаIуэу!
ИремыхъуэпскI фи гъащIэ уафэр!
Ирехъу фи гъащIэр, си пщащэ, насыпыфIэ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Нэгъуей Людмилэ, Нэгъуей Людмилэ и усэхэр, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 223

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: