Псалъэжь: Ин дыдэхэми надэ къахокI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: АдакъэкIэ, пшагъуэхэплъ. (Мазэ ныкъуэ)

Къэплъыхъуэр

И чэзущ сэ си гур хуэбэжыну…

И чэзущ сэ си гур хуэбэжыну,
Гъэм и теплъэм хуэдэу зихъуэжын,
Плъыфэми узыншэ зригъэщIыжу,
Узыр зыхигъэкIыу, щыхъужын.

ГъащIэр куэдрэ къысфIэщIащ кIыфIыгъэу,
Гум ар пшэхэм хуэдэу телъэдат.
Сигъэзгызгт, Iэ фIыцIэмкIэ сиIыгъыу,
Гуауэм, жагъуэм гъэру саубыдат.

Сигугъащ имыIэу сэ хэкIыпIэ,
Хъужыртэкъым зыри сэ си фIэщ.
Слъагъутэкъым сэ гъащIэм и нэхупIэр,
Схэмынэжу зыри, сыхъуат нэщI.

ГъащIэм уещI апхуэдэкIэ нэхъ быдэ,
УиIэ псом и уасэр къуегъэщIэж.
«ЦIыхум яIэ псори зэхуэмыдэ,
Иумылъыт, ууейр зэгъэзэхуэж.

Жагъуэу уемыплъэкI уиIа блэкIами,
Къыпхуэмейми зэи иужь уимыт.
Уи гум гуауэр хэмыкIыжыпами,
Гугъэр гукIэ зыфIумыгъэкIуэд».

Ахэр жиIэу, хуэму къызопсалъэ,
КъокIыр гумкIэ сымыцIыхуу макъ.
СиIэ къэру тIэкIур зыхызолъхьэ,
ЗызощIыжыр щэхуу псалъэмакъ.

Къызохыж гъэрыпIэм сэ си гугъэр,
ЩIыIэм иса гур къызогъэплъыж.
Изохыж сызылъэхъа кIыфIыгъэр,
Пшэхэм хуэдэу зыбгырызодзыж.

ФIым хэт гум фIы куэди хулъэкIыну,
Гур кIыфIыгъэм езмытыжыфын.
И чэзущ сэ си гур хуэбэжыну,
Гъэм и теплъэу гъатхэр къихьэжын

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Нэгъуей Людмилэ, Нэгъуей Людмилэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 154

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: