Псалъэжь: Уи анэ зыуб уи щхьэ дэгъэсыс.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Ди чей цIыкIу махъсымэ изщ. (ДжэдыкIэ)
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.

ГущIэгъур, цIыхухэ, зыхэвгъэлъ…

ГущIэгъур, цIыхухэ, зыхэвгъэлъ,
Зым и щхьэщыгу адрейр щхьэрымыбакъуэу.
Iейм фIыр сыт щыгъуи къыбгъэдэлъщ.
Къыхэфх фэ фIыр, зым жиIэм фемыдаIуэу.

Гъуэгуанэ кIыхь дэ гъащIэм къытпэщылъщ.
Къыхэфх нэхъ пэжыр, ар нэхъ гугъуу щытми.
Лъэпкъ гъащIэр дэри ди IэмыщIэ илъщ,
Нэхъыжьыр куэду зэкIэ къытщхьэщытми.

Абы федаIуэ, яхузэфIэкIыху.
ЖаIам и купщIэр зэхэфлъхьэн фыхэту.
Фытэдж, фыгуфIэ, ахэр къеплъэкIыху.
Тхьэм куэдрэ игъэпсэу, дэ ахэр къытщхьэщыту.

Дунейр бзаджэркъым, бзэджагъэ зыщIэр цIыхущ.
Iуэхугъуэ псоми яIэщ зы хэкIыпIэ.
Лъэпкъ щымыкIуэдыр – хабзэр здепхьэкIыхущ.
Дэхьей уиIэху, пхурехъу ар уэ гъуэгу плъапIэ.

ЦIыхугъэ, цIыхухэ, зыхэвгъэлъ!
Нэхъыжь вгъэлъапIэу, нэхъыщIэм фемыбакъуэу.
Iейм фIыр сыт щыгъуи къыбгъэдэлъщ.
Къыхэфх фэ фIыр, зым жиIэм фемыдаIуэу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Нэгъуей Людмилэ, Нэгъуей Людмилэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 231

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: