Псалъэжь: Яжьэжь щIаха къыщIэпхьэжкIэ хуабэ хъужыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Ди жэм гъуэжьыжь псыбафэщ. (Курыбэ)
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.

СымыщIэххэу гъащIэм къыхыхьа…

СымыщIэххэу гъащIэм къыхыхьа,
Лъагъуныгъэу, гущIэм итIысхьа.
КъысхуэмыщIэу, псэкIэ зыхэсщIа,
ГъащIэ гъуэгур нэху къысхуэзыщIа.

Дауэ пхуэсIуэтэну сигу илъ псор?
Дауэ къозгъэщIэну сыщIэпсэур?
Уэ къызжеIи «Дахэ, дуней нэху»,
Гъэмахуэ дыгъэу къысхуэунэху.

Ди зэхуэзэр, зи, къысхуэмыгъэс,
ПщIыхь сыхэтурэ, сыныпхуоусэ.
Псалъэм я нэхъ дахэм сыщIохъуэпс,
ГъащIэу сиIэр сощIыр уэркIэ псысэ…

Псалъэу сигу илъар ныпхуэсIуэтащ,
Уэращ си гугъапIэр зэлъытар.
Си анэ Си анэ лъапIэу дунейгъэдахэ,
Си гъащIэ гъуэгур схуэзыгъэнэху.

Псом я нэхъ лъапIэу анэ гумахэ,
Ирехъу уи гъащIэр уэ насып гъуэгу.
Дунейм тетынкъым уи гум нэхъ хуабэ,
Уи Iэм нэхъ щаби ямыгъуэтын.

Си анэ, къыздэплъэм сфIэфIщ уи Iэ щабэр,
Ирехъу уи дыгъэр къуэмыхьэжын.
ДыпщIащ си анэ, уэ насыпыфIэ.
Тхэплъхьащ нэхъыфIу щыIэм я щэн,

ТхуэпщIащ уэ гъащIэр гъатхэм и плъыфэ-
Ирехъу уи гъащIэр фIым щымыщIэн.
Си анэ лъапIэу си гур зыгъафIэ,
Сыхуейщ ухъуну уэ жьыщхьэмахуэ.

ЩымыIэ, си анэ, пхуэдэу гуащIафIэ,
Тхухэпша лъагъуэр уэ пхуремахуэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Кумыщ Маринэ, Кумыщ Маринэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 238

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: