Псалъэжь: Щэрэ зэхэпх нэхърэ зэ плъагъумэ, нэхъыфIщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Мэл хужь псы йофэ. (Дзэ)

Къэплъыхъуэр

СхузэфIэкIатэмэ…

СхузэфIэкIатэмэ,
Схунэхьэсатэмэ
Си лъагъуныгъэр зыхозгъэщIэнт.

Сызэхэпхатэмэ,
Сыпхуэныкъуатэмэ
ГущIэ макъамэхэр зэщIэхъеят.

ЗыпхуэзгъэщIагъуэурэ,
Уэ зыпхуэзгъафIэурэ
Жэщ-мазэ ныкъуэу сыкъыпхуинащ.

Къызэджэ сфIэщIурэ
КъыспэкIуэ сщыхъуурэ
Си гупсэр гъащIэм къыщызгъэнащ.

Гууз сыпщIаурэ,
Сыкъэбгъэнаурэ
Мы дунеишхуэм сыкъытебнащ.

Си нэпсхэр иугъэурэ
Си псэри гугъэурэ
Гугъэри мащэм щыщIэслъхьэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Кумыщ Маринэ, Кумыщ Маринэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 328

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: