Псалъэжь: ЗыхуэщIыжын ↖
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Ди джэд хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.

СхузэфIэкIатэмэ…

СхузэфIэкIатэмэ,
Схунэхьэсатэмэ
Си лъагъуныгъэр зыхозгъэщIэнт.

Сызэхэпхатэмэ,
Сыпхуэныкъуатэмэ
ГущIэ макъамэхэр зэщIэхъеят.

ЗыпхуэзгъэщIагъуэурэ,
Уэ зыпхуэзгъафIэурэ
Жэщ-мазэ ныкъуэу сыкъыпхуинащ.

Къызэджэ сфIэщIурэ
КъыспэкIуэ сщыхъуурэ
Си гупсэр гъащIэм къыщызгъэнащ.

Гууз сыпщIаурэ,
Сыкъэбгъэнаурэ
Мы дунеишхуэм сыкъытебнащ.

Си нэпсхэр иугъэурэ
Си псэри гугъэурэ
Гугъэри мащэм щыщIэслъхьэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Кумыщ Маринэ, Кумыщ Маринэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 333

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: