Псалъэжь: Блэр и щхъухь ихьыжкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Зи цIэ изыIуэж мыкъурт. (КIыгуугу)

Къэплъыхъуэр

Сабиигъуэм къыщына гурыщIэхэр

Гъэмахуэ жэщ.
Мазэм къидз бзий фагъуэ.
ЩымыIэу пэсщI,
Нанэ и куэщI щабэ.

Жьынду джэ макъ,
Дадэ жиIэж псысэ,
ПкIауэ лъэ макъ,
Псэм щыгъагъэ усэ.

Бахъсэныпс уэр,
Къуэм къыдих жьы къабзэ,
Тутей жыг кIыр,
Тхьэмпэ жьым дэхуарзэ…

Гъэмахуэ жэщщ.
Мазэм къедз бзий фагъуэ.
ЩымыIэт пэсщI
Нанэ и куэщI щабэм.

ХигъэщIу гур,
Бахъсэныпс мэхъущIэ.
Гъужащ тутейр,
КъысфIощI сыкъимыщIэ.

СыщIэсщ тутейм,
Зыри зыхэзмыщIэ.
Зэманыр гъейщ,
Стрихащ гурыщIэр…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Къэзан ФатIимэт, Къэзан ФатIимэт и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 161

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: