Псалъэжь: ДэIэбеи ет, еIэбыхи къашэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Ди унэ щIыбагъ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

Къэплъыхъуэр

МакIуэ гъащIэр

МакIуэ гъащIэр, укIэлъыIэбэурэ,
Нэсакъым, жыпIэурэ — блэкIау къыщIокI.
Мазэ ныкъуэм гухэлъхэр жепIэурэ,
Изыбзэ хъуауэ, нэкIуплъу къыкъуокI.

МакIуэ гъащIэр, укIэлъыIэбэурэ,
Нэсакъым, жыпIэурэ — блэкIау къыщIокI.
Гъэмахуэ жэщым укIэлъыплъурэ,
Дунейр фагъуэу, бжьыхьэкIэу нэху къокI.

МакIуэ гъащIэр, укIэлъыIэбэурэ,
Нэсакъым жыпIэурэ — блэкIау къыщIокI.
Зэманыр гушыIэ къыпфIэщIурэ,
Жылэ хэпсари гъужауэ къыхокI.

МакIуэ гъащIэр, укIэлъыIэбэурэ,
Нэсакъым, жыпIэурэ — блэкIау къыщIокI.
Пщэдей махуэм пэкIуэн уи гугъэурэ,
Гу щумыхуэурэ дакъикъэхэр блокI.

Къэзан ФатIимэт и биографие

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Къэзан ФатIимэт, Къэзан ФатIимэт и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 192

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: