Псалъэжь: Бажэм и хьилагъэр япэ итщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Бжьыхьэ нэщэнэ, мамыжь Iус. (Мэкъу Iэтэ)
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…

Зы дакъикъэкъым…

Зы дакъикъэкъым… илъэскъым блэкIар…
УзэрызимыIэжрэ нобэ япэ махуэщ.
Зэхомыхыу Iурехыр удз гъэгъар.
Дыгъуасэ псы Iуфэ дызыIусари щхьэхынэ хъуакIэщ.
Уафэ пцIанэм и лъэужьым къыгурыIуащ
Уэ си гъащIэм узэрыхэмытыжыр.
Уи теплъэ дахэм нэпх сищIащ.
Сипкъ Iурихами узщ хэтыжыр…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Къанкъул Алинэ, Къанкъул Алинэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 157

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: