Псалъэжь: Пкъым пыт лыр мэуз.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Ди унэ щIыбагъ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

Къэплъыхъуэр

Зы дакъикъэкъым…

Зы дакъикъэкъым… илъэскъым блэкIар…
УзэрызимыIэжрэ нобэ япэ махуэщ.
Зэхомыхыу Iурехыр удз гъэгъар.
Дыгъуасэ псы Iуфэ дызыIусари щхьэхынэ хъуакIэщ.
Уафэ пцIанэм и лъэужьым къыгурыIуащ
Уэ си гъащIэм узэрыхэмытыжыр.
Уи теплъэ дахэм нэпх сищIащ.
Сипкъ Iурихами узщ хэтыжыр…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Къанкъул Алинэ, Къанкъул Алинэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 149

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: