Псалъэжь: Пщым и шхын шындырхъуом къекIэцI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: Зи бын псори дзыгъуащэ. (Джэду)
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.

ТхьэIухуд минри макъкIэ къоджами…

ТхьэIухуд минри макъкIэ къоджами,
Сэ си Iущащэщ абы къыхэжынур.
Жьым пхырыхунущ макъ къогуэуари,
Арщ си IэфIагъэр нэзыхьыжынур.
КъэпщIэнущ итIанэ-хэт пэжу къыпхуейми,
Хэт и псэр къуитынуми, зы къимыгъанэу.
Къыпхуэзыхьынур сытым ухуейми,
ЩыхупIэ задэм щхьэпщтыру дэкIами…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Къанкъул Алинэ, Къанкъул Алинэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 178

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: