Псалъэжь: Хьэлърэ кхъуэлърэ зэтенэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Джэд хужь цIыкIу щIокIацIэ. (Бжьыныху)

Къэплъыхъуэр

Сэ сщIэжырт уи гум сыщилъам…

Сэ сщIэжырт уи гум сыщилъам
Пшэхэр гузавэрт, мазэр гуфIэт.
Сэ сщIэжырт псалъэ къызэптар.
Уафэгум дыгъэм зыхуигъафIэт.

Уэ пщIэкъым жэщым къыпIихар
Уи Дуней нэхуу зэрыщытыр.
Псэ ныкъуэу уи пкъым къыщинам,
Сэ си гу узым зырепщытыр.

Зэманыр дэкIыу къыщыпщIам,-
Уи щIылъэм удзыр щыгъагъэжкъым…
Зэманыр дэкIыу щрикъуам,-
КъэпщIащ…сэ ахэр зыри сщIэжкъым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Къанкъул Алинэ, Къанкъул Алинэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 39

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: