Псалъэжь: Бгым ущыхунумэ, шхийми уегъэлъэпэрапэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Махуэм къолъых, жэщым долъей. (Джэд)

Къэплъыхъуэр

Псалъэ IэфI къызжепIэурэ…

Псалъэ IэфI къызжепIэурэ,
Гугъэр къысхуэпIуатэурэ
Си гум уодахащIэ…
Щабэу Iэ къыздэплъэурэ,
Хуабэр къыббгъэдокIри,
Си гум уодахащIэ…
Моуэ зэ урикIуэмэ
сыпкIэлъыплъмэ,
Си гум уодахащIэ…
Моуэ зэ къызэплъи,
НэкIэ гущIэм къиплъи,
Щабэу къедахащIэ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Къанкъул Алинэ, Къанкъул Алинэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 141

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: