Псалъэжь: Гур зэрыгъум дыгъур ирокIуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Зи бын псори дзыгъуащэ. (Джэду)

Къэплъыхъуэр

Адэм хуэгъэзауэ

Сэ сытым дежи згъэщIагъуэу щытащ:
«Си анэр…»,-жаIэу, адэр ягу къыщамыгъэкIым.
Си адэм сытым дежи пщIэ хуэсщIащ,
Зэй сигу икIакъым, анэм гуэзмыгъэкIыу.

«Сэ сыпсэухукIэ, уэ укъимыкIуэт»,-
Си жагъуэ хъухукIэ къызжыбоIэ,
Псэр къогуфIэжри си щхьэр къызоIэт.
Узгъэпэжыну сэ Тхьэ пхузоIуэ.

Къарууэ си пкъым итыр есхьэлIэнщ
Уэ уи щхьэр, уи пщIэр уэзгъэIэту.
Уи гъащIэр епхьэкIыхукIэ уигу нислъхьэнщ
Си лъагъуныгъэр, а псоми хэту.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Къанкъул Алинэ, Къанкъул Алинэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 131

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: