Псалъэжь: Щхьэмыж закъуэми джэд хулъэ егъэнщI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: ЗэкъуэшипщIым джэдыгуипщI ящыгъщ. (Iэлъэ)

Къэплъыхъуэр

Жьыр тхьэкIумэм къоIущащэ…

Жьыр тхьэкIумэм къоIущащэ,
Сакъыу щхьэцым ходжэгухь,
Къощэщэхыр хуэму пщIащэр,
Бжьыхьэ гуауэм псэр хоткIухь.

ПщIыхьу махуэхэр сфIыблокIыр,
Псэр зэманым фIетхьэлыкI,
Си гур, жэщ мазэгъуэ, уэшхыр…
Нэпсым нэкIур сфIытресыкI.

Си псэр хэт жесIэн зыхуекъур,
Хэт абы сэ схуеIэзэн?
Хэт си гуауэми хуэныкъуэр,
Хэт ар куууэ зэхишДэн?

Пхъуантэу си гур зэтеспIэнщи,
IункIыбзэшхуэ фIэздзэжынщ.
Абы илъыр сэ ехъумэнщи,
Зым къимыщIэу зесхьэжынщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ГъукIуэкъул Иринэ, ГъукIуэкъул Иринэ и усэхэр, ГъукIэкъул Иринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 205

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: