Псалъэжь: Хьэм «Сыпсэумэ, гъэмахуэм унэ сщIынщ» жеIэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Ди чэтым щынэ хужь щIэзщ. (Жьэ, дзэ)

Къэплъыхъуэр

Узолъагъур, мес, укъокIуэ…

Узолъагъур, мес, укъокIуэ,
НэкIэ IэплIэ узошэкI.
УкъызблокI, укъысхуогуфIэ,
Ауэ ар къызомэщIэкI.

Щэхуу уи гум уэ щыбгъафIэм
Сэ щыгъуазэ зэуэ сохъу.
Нагъуэ нитIым щIэт пщтыр мафIэм
Псори жаIэу сэ къысщохъу.

Си жьэм псалъэ къыжьэдэкIкъым,
Си гур уэ къыптопсэпсыхь.
Си псэукIэм зыри къикIкъым,
Псэр Iэпкълъэпкъым йобэмпIыхь.

ЩытхулъэкIкъым зэжетIэну,
ЩIым дигу илъ IэфIыгъэу хъуар,
Уэрэ сэрэ щыдгъуэтыну
Адрей гъашДэм тфIэкIуэдар?

Сыт есщIэнур сэ мы гъащIэм,
Ар уэрыншэу кхъуэщын нэoщIщ.
Сэ солъэIур жэщкIэ ди Тхьэм:
СIых псэр — тыгъэ абы хуэщI!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ГъукIуэкъул Иринэ, ГъукIуэкъул Иринэ и усэхэр, ГъукIэкъул Иринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 199

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: