Псалъэжь: Уделэмэ, пщы унэр кIуапIэ щIы.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Зи щхьэр матэ, зи кIэр топ. (Аслъэн)

Къэплъыхъуэр

Си Дыгъэр пшэжьым къуилъэфащи…

Си Дыгъэр пшэжьым къуилъэфащи,
Гур къочэ, зимыщIэжу магъ…
Си Мазэр жэщым хэкIуэдащи,
Пкъыр лъыхъуэркъым иджы пIэщхьагъ.

Псэр сфIожьэ уи лъыхъуакIуэ,
КъызэмыдаIуэу ар сIэщIокI.
Укъигъуэтын и гугъэу макIуэ…
УщимыгъуэткIэ,гугъэм покI.

Сыноджэ,макъкIэ сыпхуэгуIэу,
Жэуап арщхьэкIэ, къызумыт.
Ешащ Iэпкълъэпкъыр жейм щIэлIэу,
Псэм ауэ ар и унэIутщ.

Iэпкълъэпкъыр сыт? ИIэщ псэм сэкъат…
Ар уэрыншэм ныкъуэдыкъуэщ.
ГъащIэм уэ къущипэсам нэлат
Хъуат уэгу къащхъуэр сэркIэ ныкъуэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ГъукIуэкъул Иринэ, ГъукIуэкъул Иринэ и усэхэр, ГъукIэкъул Иринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 200

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: