Псалъэжь: Хьэм ишхри имышхри тохуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Дзэпкъыбэ-тIэхъуэрей. (Мажьэ)

Къэплъыхъуэр

Си бзэ

Си бзэр си псэм и макъамэщ,
Сигу мызагъэм къолъэтыкI.
Дыщэм нэхърэ ар нэхъ лъапIэщ,
Си бзэр Дыгъэм къыдоудж.

Гъыбзэ жыпIэм, пхужыIэнкъэ
Нэгъэсауэ у игу илъ псор?!
Гум илъ гуащIэр къиIуэтэнкъэ
Си бзэу сэ сызыгъэпсэум?!

Хъуэхъу жыпIэну ухуежьамэ,
Ар шэрыуэ къыпхуэхъунщ!
Хъуэхъур си бзэкIэ жыпIамэ,
Тхьэшхуэм дежи нэхъ нэсынщ.

У и гухэлъхэр, лъагъуныгъэр
Зыхуэфащэм хуэпIуэтэнщ.
Уи гум илъыр жозыгъыIэр
Ди лъым хэт ди шДасэ бзэрщ.

Ди къуршыпсхэм уэ едаIуи,
Си бзэр я бзэу зэхэпхынщ.
Ди мэзыжьхэм уэ епсалъи,
Нартхэм я бзэр къэIужынщ.

АдыгэбзэкIэ упсалъэу
Уэ упсэумэ, уи насыпщ.
Нып удзыфэри уи плъапIэу
Уэ упсэумэ, уцIыхуфIщ.

АдыгэбзэкIэ ди Тхьэшхуэм
Зыхуэгъазэ махуэ къэс.
Ущымысхьу фIыщIэ гуапэм,
Уафэ щхъуантIэм уэ нэгъэс!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, ГъукIуэкъул Иринэ, ГъукIуэкъул Иринэ и усэхэр, ГъукIэкъул Иринэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 384

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: