Псалъэжь: КIэф хъуа нэужь зи адэшхуэр зыгъеижам нэхъей.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: Хадэм соплъэри къэб ныкъуэ солъагъу. (Мазэ)
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр пшыхь». ГъукIэкъул Иринэ, Къаныкъуэ-Фырэ Анфисэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: "Шыхулъагъуэ" хасэм хэтхэм я видеохэр, "Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр", ГъукIуэкъул Иринэ, ГъукIуэкъул Иринэ и видеохэр, ГъукIэкъул Иринэ, Къаныкъуэ Анфисэ, Къаныкъуэ Анфисэ и видеохэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 259

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: