Псалъэжь: Мастэри саугъэтщи, махъшэри саугъэтщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: БлапцIэ къарэ, къарэ убыд. (Аркъэн)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

«Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр пшыхь». ГъукIэкъул Иринэ, Къаныкъуэ-Фырэ Анфисэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: "Шыхулъагъуэ" хасэм хэтхэм я видеохэр, "Шыхулъагъуэм и вагъуэхэр", ГъукIуэкъул Иринэ, ГъукIуэкъул Иринэ и видеохэр, ГъукIэкъул Иринэ, Къаныкъуэ Анфисэ, Къаныкъуэ Анфисэ и видеохэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 259

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: