Псалъэжь: Хьэм ехь.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Махуэм къолъых, жэщым долъей. (Джэд)

Къэплъыхъуэр

ЗоплъэкIыр си гур, ныпхуоплъэкI…

* * *
ЗоплъэкIыр си гур, ныпхуоплъэкI.
НысфIыщIоплъэж уи нэгу.
КъыздэщI щымыIэ, мазэм фIэкI,
Ныздытехьэнщ ар гъуэгу.
Ухуейми гъащIэм еудэкI
КъомыхъулIа уи Iуэху.
Гукъеуэр псалъэхэм йобэкI,
Гупсысэ, уи закъуэху.
Зэхимых щIыкIэу псалъэмакъ,
Зэманым зеущэху.
Гу уIагъащIэхэм хуосакъ,
Ди нитIыр зэхуэзэху.
Аргуэру гугъэ къызэпхедз
Ужьыхыжа дунейм.
Гухэлъыр куэду зэщхьэщедз,
Хигъадэу псэр зыхуейм.


Иджыри феплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 173

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: