Псалъэжь: Гур кIуэдмэ, лъэр щIэкIкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Быныр зыгъэгуфIэ, мафIэр зыгъэункIыфI. (Тебэ)

Къэплъыхъуэр

Жыг щхьэкIэм уафэм зыхуеший…

* * *
Жыг щхьэкIэм уафэм зыхуеший,
Гупсысэ гъэрхэр хуиIуэтэну.
Къудамэ пцIанэр зыгъэдий
ЩIымахуэр жэщым хэкIуэтэнущ.

Жыг щхьэкIэ тхъуахэм яукъуэдий
Зы мазэ кIыхь, зы щIымахуэкIэ.
ЗащIауэ жыгхэм лъапэпцIий,
Уэгум щекIуэкIыр зэхагъэкIыр.

Жыг щхьэкIэм вагъуэу илъэгъуар,
Зы щIымахуэкIэм зэхедзыжыр.
КIуэрыкIуэу гъатхэ къэблэгъам
Насыпу ахэр щегуэшыжыр.

Уафэгур поплъэ дыгъэ бзийм,
Жыг хадэм фащэ щызыдынум.
Жыг щхьэкIэр вагъуэм кIэлъокIий,
Гухэлъ жэуап иритыжыну.
25.08.2013

Иджыри еплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 196

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: