Псалъэжь: ШыфIрэ гуфIрэ зэхуэщкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Къуажыхь: ЗэнысэгъуитI пхъэх темыхщ. (Нэрэ набдзэрэ)
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.

Жэщ гупсысэ

ГъащIэ гуэр къегупсысри жэщым,
Схуегъэлъагъуэ псэупIэу и куэщIыр.
Уэршэрэгъу зыкъысхуещIри мазэм,
И гупсысэ гъэпщкIуам сыхуегъазэ.

Блын сыхьэтыр си пэшым щодалъэ,
Зэхихыну мэпIащIэ си псалъэ.
Уафэ лъащIэм щытIыгъуэ си щэхур
ИIуэтэнут, махуэщIэм дэбзэхыу.

Ауэ… сэ згъэфIэжынщ мазэ лъэIур,
Жэщ гупсысэм къигъащIэхэм екIуу.
Къэзгъэнэнущ сыхьэтыр зэщыджэу,
Мы зы гъуэгукIэ си деж укъэмыджэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 284

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: