Псалъэжь: ЖысIэр щIэ, сщIэм уемыплъ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: ХьэщIэм ядэшхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

Къэплъыхъуэр

Жьэдызошэ хьэуа къабзэ…

Жьэдызошэ хьэуа къабзэ,
СегъэгуфIэ уэгу ит бзум.
Къэзублауэ гъащIэ хабзэу,
ЩылъэтэжкIэ соплъ кърум.

Удзхэр губгъуэм щоуфафэ,
Хьэндырабгъуэ тесщ гъэгъам.
Псыежэх, мэзышхуэ, тафэ, –
МащIэ уигу хэзыгъэхъуэн…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 158

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: