Псалъэжь: Анэ дэкIуэрэ лIы дэкIуасэрэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: ХьэщIэм ядэшхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

Къэплъыхъуэр

ЗэтрепIэ къалэм и напIэр…

* * *
ЗэтрепIэ къалэм и напIэр,
Хилъэфэнущи жейм.
Ягъэлыду уафэм и напэр,
ХэкIутащ вагъуэ жьгъей.
Си щхьэгъубжэм къощыр сурэту,
Къалэ жейм и дунейр.
УзоцIыхур, сощIэ ухэтми,
Услъагъунущ пщэдей.


Иджыри феплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 163

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: