Псалъэжь: Уи пшынэуэкIэм сыкъыдофэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Емынэ нэф, щIы гъэуфэрэнкI. (ПхъэIэщэ)

Къэплъыхъуэр

Зэпыукъым уэшхыр…

* * *
Зэпыукъым уэшхыр,
Уэшх псэ гъащтэр.
Сэращ ар зэщхьыр,
Сигу къутахуэрщ.
Зэхэсхи хуэдэщ
Уэрэд гуэри.
ЩыIэжкъым хэдэ,
УощIэ уэри.
Нэщхъейщ уэрэдыр,
Хэлъкъым гъащIэ.
БлэкIар зыхуэдэр
КъызегъащIэ.
Зэгуоп сыхьэтыр
Пэшыр нэщIщи.
Сыкъызэрытыр
ФIэгухэщIщи.
09.06.2012


Иджыри феплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 188

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: