Псалъэжь: Зэкъуэш псори зы анэм къилъхуркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Ди мэз щIагъ къарсыдзэ щIокI. (Ужьгъэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Зэман теплъаджэр тIуми ди гъуджэщ…

* * *
Зэман теплъаджэр тIуми ди гъуджэщ,
Гупсысэм зеухеиж.
Макъым къимыкIыу, гугъэр зэщыджэу,
Си гъащIэр къыптызохыж.
18.12.12

Иджыри феплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 179

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: