Псалъэжь: Щэху жыпIэнумэ, унагъуэм исыр гъэтIыси Iуатэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: ХьэщIэм ядэшхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ЗэкIэлъыпIащIэу, зэкIэлъыпсалъэу…

* * *
ЗэкIэлъыпIащIэу, зэкIэлъыпсалъэу,
Махуэхэр щIым зэщIифт.
Гупсысэ защIэу, зыр зым хуэдалъэу,
Жэщым гукъеуэ игъэвт.

КъыслъэмыIэсу, къысхузэгуэпу,
Гугъэр зеиншэу къызэплът.
Сыпэмылъэщу, си гъащIэм хэту,
Зы псалъэ дыдж къыспэщIэтт.
17.06.2012


Иджыри феплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 170

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: