Псалъэжь: Хъушэм къакIэрыхуа мэлыр дыгъужьым пэщIохуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Ди унэ щIыбагъ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

Къэплъыхъуэр

Ягуэшыр вагъуэхэм уафэр…

Ягуэшыр вагъуэхэм уафэр,
Къалъысу лъахэ зырыз.
Си гум ищIащи унафэ,
Уи вагъуэр сэ къызоуз.

НыплъэIэсыжкъым си вагъуэр,
Ууейм и Хэкур нэгъуэщIщ.
Узэрыжыжьэр си жагъуэу,
Гупсысэ куум зызогъэщI.

Ягъаблэ вагъуэхэм уафэр,
КъысфIощI нэхъ лыду ууейр.
Уи уафэр жейм щыхилъафэм,
ЗыгъэпщкIуи къакIуэ си дей.
29.10.2012

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 152

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: