Псалъэжь: ЗэгурымыIуэ гуIэгъуэ къешэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Ди гуэн цIыкIу лы изщ. (Iэпхъуалъэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ХуреплъэкI гухэлъыр гъащIэ дахэм…

* * *
ХуреплъэкI гухэлъыр гъащIэ дахэм,
ХужысIэнщ уэрэд згъэфIа си лъахэм.

Си гухэлъыр йолъри жьым епхъуатэ,
Дамэ хъунт, уи псалъэ и гъусатэм.

КърехьэкIыр жьыбгъэм си уэрэдыр,
Гум къиуауэ гугъэ уэр зыхэтыр.

Си уэрэдыр лъохъуэ уи зы псалъэ,
ГъащIэм и щыхупIэм иумыгъалъэ.

 Иджыри феплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 157

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: