Псалъэжь: Шу гъуогурыкIуэм бзыпхъэ трех.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Дагъэжь цIыкIу гъуанибгъущ. (Щхьэ)

Къэплъыхъуэр

Вагъуэхэр щыбзэхыжкIэ…

* * *
Вагъуэхэр щыбзэхыжкIэ,
Уафэм зеукъуэдий.
ДызэIущIэнщ иужькIэ,
Мазэр умыгъэдий.

Уафэм зрищIэ щыгъэр
НащхьэкIэ къыспокIуэкI.
Си гум хыхьа уи тыгъэм
Гухэлъ мин изощIэкI.

Псэр зэрыгъуазэ лъагъуэ
Уафэм къыщызгъуэтащ.
Вагъуэхэм зы унагъуэу
Уэгум зыщаIэтащ.
24.03.13

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 163

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: