Псалъэжь: Iугъуэ щагъэум цIыху щопсэу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Адакъэ мыщ, хьэщIэщ кIуэрей. (Щхьэнтэ)

Къэплъыхъуэр

Укъыспоплъэ, сощIэ, укъыспоплъэ…

* * *
Укъыспоплъэ, сощIэ, укъыспоплъэ,
Ди гухэлъым си гур сфIыщIоуз.
Укъызоплъыр, куэдрэ укъызоплъыр,
Дытохьэж итIани гъуэгу зырыз.

ЗэхызощIэ, гуауэр зэхызощIэ,
Нэпс сшыIахэм си гур щIалъэсыкI.
Уэри уощIэ, пэжыр уэри уощIэ,
ГъащIэм и хьилагъэм хыбощIыкI.

Укъызблеш зэманым, сыныбблеш,
Псэ бэмпIари тIэкIу тосабырэж.
Гур мэусэ, уи уэрэд къыреш,
И блэкIа гухэлъыр егъэпэж.


Иджыри феплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 165

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: