Псалъэжь: Хабзэр сщIэ щхьэкIэ, ирабзэр сIэщIэлъкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Ди чэтым щынэ хужь щIэзщ. (Жьэ, дзэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Уи гъащIэм щыщ Iыхьэ си гъащIэр щыхъуари…

* * *
Уи гъащIэм щыщ Iыхьэ си гъащIэр щыхъуари,
Зэманыр бгъэпIащIэу жэуап къэплъыхъуари,
Гухэлъ, жумыIэфурэ уи гум къинари,
Пагагъэр къыстекIуэу си щIыб щызгъэзаи,
ЗысхуэбгъэщIагъуэу си пщIыхь ухэтами,
ГурыщIэр зыщIэзу уи нитI щыплъызари,
Си гугъэм и дамэхэм сыщаIэтари…

Уэрэду ди гъащIэм псори хохьэж,
ГукъэжкIыж защIэу ди ужь къоувэж.

Иджыри феплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: «Шыхулъагъуэ» хасэм хэтхэм я усэхэр, Гугъуэт Заремэ, Гугъуэт Заремэ и усэхэр

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 156

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: